භාවනාවඅනාපාන සති භාවනාව නිවන්දැකීම සදහා අසුරුකිරිම

නිවන්දැකීම සදහා අසුරුකිරිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close