227 ක් ශික්ෂා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close