භාවනාවඅනාපාන සති භාවනාව අධි ප්‍රඥා ශික්ෂා

අධි ප්‍රඥා ශික්ෂා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close