නිවන් මගහේතු පල හැසිරීමේ ඵල විපාක

හැසිරීමේ ඵල විපාක යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close