භාවනාවඅනාපාන සති භාවනාව අධි චිත්ත ශික්ෂා‍

අධි චිත්ත ශික්ෂා‍ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close