භාවනාවඅනාපාන සති භාවනාව ත්‍රිශික්ෂාව

ත්‍රිශික්ෂාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close