භාවනාවඅනාපාන සති භාවනාව සාසන ඉතිහාසයේ විනාසය

සාසන ඉතිහාසයේ විනාසය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close