භාවනාවඅනාපාන සති භාවනාව හිතට දෙන බෙහත් නොවරදවාගත යුතු බව

හිතට දෙන බෙහත් නොවරදවාගත යුතු බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close