භාවනාවඅසුභපිළිකුල් භාවනාව ක්ෂය දහම් දැනගැනීම

ක්ෂය දහම් දැනගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා