භාවනාවඅසුභපිළිකුල් භාවනාව බුදුපියාණන් වහන්සේගේ උපමා

බුදුපියාණන් වහන්සේගේ උපමා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා