භාවනාවඅසුභපිළිකුල් භාවනාව කලෙක සිටන් වඩන දෙතිස් කුණප භාවනාවේ ප්‍රතිපල

කලෙක සිටන් වඩන දෙතිස් කුණප භාවනාවේ ප්‍රතිපල යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා