නිවනට අදාල කරුනු දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය දැකීම

දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා