නිවනට අදාල කරුනු ලෝකය අනිච්ච වන අකාරය

ලෝකය අනිච්ච වන අකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා