නිවනට අදාල කරුනු ආර්ය විනයේ නවකයෙක් දැනගතයුතු දේ

ආර්ය විනයේ නවකයෙක් දැනගතයුතු දේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close