නිවනට අදාල කරුනු පංචස්කන්ධයට මම කියා දැකීම

පංචස්කන්ධයට මම කියා දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා