නිවනට අදාල කරුනු මම කියන මයා දෘෂ්ටිය

මම කියන මයා දෘෂ්ටිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close