නිවනට අදාල කරුනු හේතු ඵල දාමය දැකීම

හේතු ඵල දාමය දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා