නිවනට අදාල කරුනු මම මගේ කියා ගන්නා ස්වභාවය

මම මගේ කියා ගන්නා ස්වභාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා