නිවනට අදාල කරුනු නොපෙනෙන ලෝකයේ සම්බන්ධ

නොපෙනෙන ලෝකයේ සම්බන්ධ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close