නිවනට අදාල කරුනු සතියෙන් බැලීම සහ ආවර්ජනය කිරීම

සතියෙන් බැලීම සහ ආවර්ජනය කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා