නිවනට අදාල කරුනු චන්දරාගයෙන් නොරව සිතිවිලි දිහා බැලීම

චන්දරාගයෙන් නොරව සිතිවිලි දිහා බැලීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close