සත්වයෝ දුගතියට යාම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close