ප්‍රයෝග සම්පත්තිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා