දාන කථාපිං යුතුකම යුතුකම් ලෙස කිරීම

යුතුකම යුතුකම් ලෙස කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා