දාන කථාපිං තුන් සිත පිරිසිදුව දුන් දානයේප්‍රතිපල

තුන් සිත පිරිසිදුව දුන් දානයේප්‍රතිපල යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා