දාන කථාපිං සියල්ල අත්හැරීම නිවන් මගද

සියල්ල අත්හැරීම නිවන් මගද යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close