දාන කථාපිං පසුතලය සකස්කිරීම

පසුතලය සකස්කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා