අභිධර්මයචිත්තයසිත සුභවාදී සහ අසුභවාදී සිතිවිලි

සුභවාදී සහ අසුභවාදී සිතිවිලි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close