අභිධර්මයචිත්තයසිත කාර්ම බලවේගයෙන් විශ්ව පරිවර්තනය

කාර්ම බලවේගයෙන් විශ්ව පරිවර්තනය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close