අභිධර්මයචිත්තයසිත අවිද්‍යාවේ තීරණ

අවිද්‍යාවේ තීරණ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close