අභිධර්මයචිත්තයසිත විපාක සහ සංඛාර

විපාක සහ සංඛාර යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close