අභිධර්මයචිත්තයසිත උඩු සිතක් යටි සිතක් තිබෙනවාද

උඩු සිතක් යටි සිතක් තිබෙනවාද යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close