නිවන් මගඅස්සාස ආදීනව ආදීනව ලෙස දැකීම

ආදීනව ආදීනව ලෙස දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close