නිවන් මගඅස්සාස ආස්වාදය ආස්වාදය ලෙස දැකීම

ආස්වාදය ආස්වාදය ලෙස දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close