නිවන් මගඅස්සාස මාර්ග ඥානය

මාර්ග ඥානය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close