නිවන් මගඅස්සාස මනෝ රූප මවා දන්දීම

මනෝ රූප මවා දන්දීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close