නිවන් මගඅස්සාස සිතින් මවාගෙන කරන භාවනා

සිතින් මවාගෙන කරන භාවනා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close