නිවන් මගඅස්සාස ආස්වාස සුත්‍රය සහ පරම ආශ්වාස සුත්‍රය

ආස්වාස සුත්‍රය සහ පරම ආශ්වාස සුත්‍රය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close