නිවන් මගඅස්සාස නොඇලී සිටින ඥාන පහ පහළවීම

නොඇලී සිටින ඥාන පහ පහළවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close