නිවන් මගඅස්සාස දහමෙන් දැකීම

දහමෙන් දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close