නිවන් මගඅස්සාස නිස්සරණ 8

නිස්සරණ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close