නිවන් මගඅස්සාස නිස්සරණ

නිස්සරණ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close