පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම් පරිසරය සකස් වන හැටි

පරිසරය සකස් වන හැටි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා