අභිධර්මයචිත්තය විඤ්ඤාණ

විඤ්ඤාණ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close