පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම් අමනුෂ්‍ය බලවේග

අමනුෂ්‍ය බලවේග යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා