ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ක්‍රම රටා දුස්සිලයන්ට දන් දෙන්න එපා කීමේ ප්‍රතිපල

දුස්සිලයන්ට දන් දෙන්න එපා කීමේ ප්‍රතිපල යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close