දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලයශික්ෂා පද ��������� ������������

��������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close