නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය සංඥා මිරිගුවක්සේ දැකීම

සංඥා මිරිගුවක්සේ දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close