නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය පෙනපිඬුවේ අසාරත්වය

පෙනපිඬුවේ අසාරත්වය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close