භාවනාව පස්සද්ධිය

පස්සද්ධිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා