නිවනට අදාල කරුනු සම්මත ආනාපානසතියේ නොගැලපීම්

සම්මත ආනාපානසතියේ නොගැලපීම් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close